MODELFORMULIER VOOR HERROEPING

Met dit modelformulier helpen we jou op eenvoudige wijze gebruik te maken van jouw herroepingsrecht. Hou rekening met het feit dat herroeping niet in alle gevallen mogelijk is en dat jij als koper aansprakelijk blijft voor substantiële waardeverminderingen aan de producten. Dit formulier dus alleen terugsturen als je de overeenkomst wil herroepen.

Gericht aan:

Vitanatuur

Fluwijnpad 18

B-3620 Neerharen

Ondernemingsnummer (BTW-BE) 0627.745.891

Email: info@bachbloesemshop-senioren.be


Contactgegevens consument (hierna “ik”):

Naam en voornaam:

Straat – huisnummer:

Postcode: Gemeente:

Land:


Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*):
Deze goederen en/of diensten werden besteld op ...../...../......, en Ontvangen op ...../...../.......

Ordernummer : ............   Factuurnummer : .............

Ik verklaar dit formulier op een nauwkeurige, waarheidsgetrouwe en volledige wijze te hebben ingevuld.


Handtekening van consument(en) (**) Datum ...../...../.......


(*) Doorhalen wat niet van toepassing is. (**) alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend